System Administrator

hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi

taxa specială de salubrizare a întrunit un număr de 12 voturi „PENTRU”, 5 voturi „ÎMPOTRIVĂ” și o abținere

 

Consiliul local al Municipiului Lupeni,

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 49/ 2017 și Expunerea de motive nr. 4182/ 6 aprilie 2017 a domnului Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni prin care inițiază proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2018;

Văzând Raportul nr. 4/ 7645/ 21.12.2017 al Serviciului Venituri Buget Local din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni;

Ținând cont de avizul Comisiei nr. 1 pentru Activităţi Economico – financiare, Agricultură, al Comisiei nr. 2 pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, al Comisiei nr. 3 pentru Învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte şi al Comisiei nr. 4 Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii;

Luând în considerare dezbaterea publică programată pentru data de 19.04.2017 ora 1300 anunțată potrivit anunțului nr. 4227/ 07.04.2017;

Având în vedere prevederile:

– prevederilor art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

– Titlului IX din Codul Fiscal (Legea nr. 227/ 2015);

– Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală;

– art. 30 al Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:

– art. I pct. 94 și 95 al O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

– art. VI al Legii nr. 1/ 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

– art. 4 alin. (2) și art. 13 lit. „a” ale Legii nr. 117/ 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 18/ 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

– O.U.G. nr. 80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru;

– indicele prețurilor de consum 2015-2016 stabilite de Institutul Național de Statistică și postat pe situl propriu din care rezultă că acesta, pentru perioada de referință este negativ;

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului local Lupeni  nr. 122/ 2003;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “c” şi art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, după cum urmează:

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt stabilite potrivit Codului fiscal constituind anexa nr. 1 a
 2. cota prevăzută la 457, alin. (1) se stabileşte la 0,08% ce se va aplica asupra valorii impozabile a clădirii în cazul calculului impozitului pe clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;
 3. cota prevăzută la 458, alin. (1) se stabileşte la 0,2% ce se va aplica pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice;
 4. cota prevăzută la 460, alin. (1) se stabileşte la 0,08% ce se va aplica asupra valorii impozabile a clădirii în cazul calculului impozitului/ taxei pe clădirile rezidenţiale, aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice;
 5. cota prevăzută la 460, alin. (2) se stabileşte la 0,2% ce se va aplica asupra valorii impozabile a clădirii în cazul calculului impozitului/ taxei pe clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice;
 6. cota prevăzută la 477, alin. (5) se stabileşte la 1%
 7. cota prevăzută la art.481, alin. (2), lit. „a” se stabileşte la 1%
 8. cota prevăzută la art.481, alin. (2), lit. „b” se stabileşte la 1 %

Art. 2 Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie a impozitului datorat pentru întregul an, în cazul persoanelor fizice şi juridice se acordă următoarele bonificaţii:

 1. a) în cazul impozitului pe clădiri   – 10 % (conform prevederilor 462 alin. (2) din Codul Fiscal);
 2. b) în cazul impozitului pe teren  – 10 % (conform prevederilor 467 alin. (2) din Codul Fiscal);
 3. c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport  – 10 % (conform prevederilor 472 alin. (2) din Codul Fiscal);
 4. d) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% (conform prevederilor 470 alin. (3) din Codul Fiscal);

Art. 3 – (1) Se acordă scutire de la plata impozitului/ taxei datorate pe clădiri în condiţiile articolului 456 alin. (2) lit. “c” şi “j”.

(2) Se acordă scutire de la plata impozitului/ taxei datorate pe teren în condiţiile articolului 464 alin. (2) lit. “d” şi “h”.

(3) Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/ taxei datorate în condițiile articolului 3 alin. (1) și alin. (2) al hotărârii este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 4 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2018, se are în vedere delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului local Lupeni nr. 122/ 2003 privind aprobarea delimitării zonelor în intravilanul şi extravilanul oraşului Lupeni.

Art. 5 – Metodologia de stabilire, aplicare și acordare a scutirilor la taxa specială de salubrizare este prevăzută în anexa 3 iar procedura de stabilire și aplicare a taxei hoteliere este prezentată în anexa nr. 4.

Art. 6 Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7 – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la îndeplinire de Primarul Municipiului Lupeni.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, prin publicare în presa locală.

 

Lupeni,
27 decembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHEORGHE – ADRIAN FLORONESC

CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI

186. IT – Anexa 1 – Final
186. IT – Anexa 2
186. IT – Anexa 3
186. IT – Anexa 4

Close Search Window