În atenția: persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Lupeni.
Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 192/2018 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001– privind venitul minim garantat, art. I din această lege prevede la alin. 3, introducerea în conținutul Legii 416/2001 a două noi articole:

Art.6^1 prevede:

  1.  În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiare care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ – teritorială, denumită în continuare beneficiar de lucrări.
  2. Planul de acțiune prevăzut la alin.(1) se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizareapersoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
  3. Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 6 alin.(2) .
  4. Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art.6, alin.(2)-(4) .
  5. Planul de acțiune prevăzut la alin.(1) se transmite agențiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin.(3)

 

Art.6^2  prevede :

“(1) Persoanele care solicită forțe de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1) se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, cu numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.

(2) Remunerarea activității desfășurate potrivit alin.(1), norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr.52/2011-privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În vederea întocmirii planului de activități sezoniere, invităm persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza administrativă a municipiului Lupeni, să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, pentru a depune o solicitare în acest sens.
Solicitarea va fi însoțită de acte doveditoare din care să rezulte că pot desfășura activități sezoniere.

Programul de depunere a solicitărilor: de luni până vineri, orele 730-1300
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la:
Tel/fax: 0254560725, 0254560515 sau prin e-mail, la adresa: [email protected]

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

Close Search Window