System Administrator

 

Sobe, coș de fum

Produsele şi materialele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Se interzic folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide  inflamabile.

Verificarea, repararea, izolarea termică şi curățarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii (cel puțin odată pe an).

                             SUBSTANTE PERICULOASE

Pe timpul depozitării, manipulării şi expunerii produselor sau substanţelor combustibile, se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.

Produsele şi substanţele combustibile se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere sau de neutralizare adecvate.

Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

 

 

DEŞEURI

Deşeurile se îndepărtează prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administrează spaţiul, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.

Deşeurile şi ambalajele combustibile care se reutilizează se depozitează, cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.

Deşeurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură şi se distrug conform reglementărilor specifice.

Se interzice fumatul în spaţiile de colectare a ambalajelor şi deşeurilor combustibile.

Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează conform instrucţiunilor producătorului, luându-se măsuri de control şi prevenire a fenomenului de autoaprindere.

Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului pe care îl reprezintă aceasta, prevăzute de normele tehnice specifice.

 TERMOPROTECŢIE / IGNIFUGARE

(1) Lucrările de termoprotecţie/ignifugare se execută numai de către personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.

(2) Calitatea lucrărilor executate se certifică prin documente emise conform reglementărilor în vigoare.

(3) Lucrările de termoprotecţie/ignifugare aplicate pe elementele de construcţie şi/sau pe structurile din alcătuirea

 

construcţiilor protejate/tratate se execută cu periodicitatea impusă de reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorului.

Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

Lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor destinate apărării împotriva incendiilor se execută numai de personal autorizat.

PERIOADA  RECE

Măsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, următoarele:

  1. a) controlul instalaţiilor, al sistemelor de încălzire existente şi al componentelor acestora (surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.), înlăturându-se defecţiunile constatate şi asigurându-se funcţionarea la parametrii normali;
  2. b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
  3. c)  asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

 

Close Search Window