System Administrator

Consiliul Local al Municipiului Lupeni

Având în vedere Raportul Primarului Municipiului Lupeni nr.3800/ 27.03.2019, prin care propune aprobarea
proiectului de buget pe anul 2019;
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) (4) (5) și (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice
locale şi ale prevederilor Legii nr. 50 din 15 martie 2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. “b” şi art. 45 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 (1) Bugetul local al Municipiului Lupeni pentru anul 2019 se stabileşte la venituri în
sumă de 27.353 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 29.852,24 mii lei.
(2) Bugetul local al Municipiului Lupeni pe anul 2019 detaliat la venituri pe capitole şi
subcapitole se prezintă conform anexei nr. 1 iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, se
prezintă conform anexei nr. 2 , anexe care fac parte integrantă din hotărâre.
Art. 2 Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului
administrativ.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, adusă la îndeplinire de către Primarul
Municipiului Lupeni, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică, iar la cunoştinţă publică prin grija
Secretarului Municipiului Lupeni.

Lupeni, 27 martie 2018
INŢIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

AVIZAT – SECRETAR
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI LUPENI

Anunț Buget

Proiect Buget 2019 Anexa 1

Proiect Buget 2019 Anexa 2

 

Close Search Window