System Administrator

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a” și art. 135 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru miercuri 31 iulie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, având următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din: – 27 iunie 2019; – 11 iulie 2019; – 23 iulie 2019;

1 – Proiect de hotărâre nr. 80/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere a unei locuințe ANL. Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 81/ 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara. Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 82/ 2019 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi. Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 83/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile augustseptembrie 2019. Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 84/ 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Bazin de înot didactic” în Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara. Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 85/ 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 86/ 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 157/ 2018 privind aprobarea documentației „Reabilitare Centru Comunitar Integrat în cadrul Proiectului BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea, cod My SMIS 115093” faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții. Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 87/ 2019 privind propunerea schimbării destinației unei părți a imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Lupeni, din imobil cu destinația de unitate de învățământ (parțial) în imobil cu altă destinație. Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Prezentarea Raportului de activitate al domnului consilier local Napău Stoica Radu Călin.

10 – Diverse

Lupeni, 25 iulie 2019
PRIMAR LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

Close Search Window