System Administrator

Lucian Marius Resmeriță – Primar al Municipiului Lupeni,
Având în vedere referatul nr. 14.110/ 22 noiembrie 2019 emis de Secretarul Municipiului Lupeni
prin care prezintă proiectul ordinii de zi;
În temeiul articolului 133 alin. (1) și ale 134 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvenului
României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ
D I S P U N
Art. 1 – (1) Se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi, 28 noiembrie 2019, ora 14.00,  în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni.
(2) Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa nr. 1 a prezentei dispoziții.
Art. 2 – (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor în format electronic.
(2) Comisiile de specialitate ale Consiliului local al Muncipiului Lupeni sunt invitate să analizeze materialele transmise și să avizeze proiectul de hotărâre înainte de ora de începere a ședinței Consiliului local.
(3) Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
Art. 2 – Dispoziția poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3 – Prezenta dispoziţie se va comunica:
– Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea verificării legalităţii;
– Secretarului Municipiului Lupeni în vederea anunțării ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Lupeni;
– Consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Lupeni în vederea participării la ședința convocată;
Lupeni, 22 noiembrie 2019

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI

PROIECT AL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Lupeni,
convocată la data de 28 noiembrie 2019
În temeiul art. 135 aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvenului României nr. 57/ 2019 privind
Codul administrativ, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Lupeni, convocată la data de
28 noiembrie 2019 pot fi analizate următoarele:
Proces-verbal ale ședinței extraordinare din data 19 noiembrie 2019;
1 – Proiect de hotărâre nr. 115/ 2019 privind stabilirea și acordarea indemnizației de hrană și a indemnizației de periculozitate pentru membrii echipei Serviciului Public Voluntar Salvamont Lupeni.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
2 – Proiect de hotărâre nr. 130/ 2019 privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2019/ 2020 în cadrul Liceului Tehnologic Lupeni.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
3 – Proiect de hotărâre nr. 131/ 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 123/ 2019 privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2019/ 2020 în cadrul Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni și a Școlii Gimnaziale nr. 3 Lupeni.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
4 – Proiect de hotărâre nr. 133/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a două contracte de închiriere de locuințe ANL.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
5 – Proiect de hotărâre nr. 134/ 2019 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 122/ 2019 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
6 – Proiect de hotărâre nr. 135/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2019 – ianuarie 2020.
Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni
7 – Diverse
Lupeni,
22 noiembrie 2019

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI

Close Search Window