2019

IANUARIE

HCL 1_3 IANUARIE 2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 134 2018

HCL 2_9 IANUARIE 2019 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare

HCL 3_31 IANUARIE 2019 prelungire valabilitate PUG.doc

HCL 4 _31 IANUARIE 2019 aprobare excedent bugetar 2019.doc

HCL 5_31 IANUARIE 2019 aprobare lista de prioritati ANL.doc

HCL 6_31 IANUARIE 2019 repartizare locuințe ANL.doc

HCL 7 _31 IANUARIE 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni HCL 7 _31 IANUARIE 2019

ANEXA 1 ROF

HCL 8_ 31 IANUARIE 2019 

HCL 9_31 IANUARIE 2019 privind alegerea pre¡edintelui de ¡edine¦ pentru lunile februarie-martie 2019

 

FEBRUARIE

HCL 10_14 FEBRUARIE 2019 – act aditional parteneriat Greenline.docx

HCL 11_14 FEBRUARIE 2019 aprobare proiect componenta 1 Greenline .docx HCL

12_14 FEBRUARIE 2019 aprobare proiect componenta 2 Greenline.docx

HCL 13_14 FEBRUARIE 2019 modificare politica de parcari.doc

HCL 14 _14 FEBRUARIE 2019 aprobare SF Greenline componenta 1

HCL 15_14 FEBRUARIE 2019 aprobare SF Greenline componenta 2

HCL 16_28 FEBRUARIE 2019 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni pentru anul 2019

HCL 17_28 FEBRUARIE 2019 pentru aprobarea înființării unei linii de gardă la domiciliu pentru specializarea ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului Municipiului Lupeni

HCL 18_28 FEBRUARIE 2019

HCL 19_28 FEBRUARIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al evenimentului NSP GATRING SESION

HCL 20_28 FEBRUARIE 2019 pentru completarea Hot¦rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 150 2017 privind aprobarea desemn¦rii reprezentaneilor

HCL 21_28 FEBRUARIE 2019 privind aprobarea transformării unor posturi din organigrama și statul de funcții al Spitalului Municipiului Lupeni

HCL 22_ 28 FEBRUARIE 2019 reziliere locuințe ANLprivind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL

HCL 23_28 FEBRUARIE 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5 2019 privind aprobarea Listei anuale

HCL 24_28 FEBRUARIE 2019 Bulevardul P¦cii, judeeul Hunedoara, conform listei anuale de priorit¦ei

 

MARTIE

HCL 25_6 MARTIE 2019 privind premierea domnișoarei Ioana Cătălina Ambruș pentru rezultatele obținute la schi în cadrul Campionatelor Naționale de juniori mici (Copii Cadeți) – Azuga 2019

HCL 26_6 MARTIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al evenimentului „Cupa Platoul Soarelui”

HCL 27_22 MARTIE 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Acordul de parteneriat – Green Line

HCL 28_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 11_ 2019 – Green Line

HCL 29_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 12 _2019 – Green Line

HCL 30_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 14_ 2019 – Green Line

HCL 31_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 15_2019 – Grreen Line

HCL 32_28 MARTIE _2019_privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unit¦eile locative

HCL 33_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul școlar 2019-2020

HCL 34_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea Planului de Analiz¦ ¡i Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2019

HCL 35_28 M ARTIE 2019 organizarea unui eveniment cultural-sportiv dedicat sărbătoririi a 100 ani de la înființarea echipei de rugby „Minerul” Lupeni

HCL 36_28 MARTIE 2019_ privind prelungirea contractului de închiriere a locuinței pentru tineri destinată închirierii nr. 33 7 12.04.2013

HCL 37_28 MARTIE 2019_ pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5 2019

HCL 38_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea repartiz¦rii unei locuinee ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul P¦cii,

HCL 39_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea transformării unor posturi din organigrama și statul de funcții al

HCL 40_28 MARTIE 2019_ privind implementarea de c¦tre UAT Municipiul Lupeni a proiectului

HCL 41_28 MARTIE 2019_ Privind alegerea pre¡edintelui de ¡edine¦ pentru lunile aprilie-mai 2019

 

APRILIE

HCL 42_4 APRILIE 2019 pentru rectificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 29_ 2019 pentru Modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 12_2019

HCL 43_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 30_2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 14_2019

HCL 44_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 31_2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 15_2019

HCL 45_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 178_2018

HCL 46_4 APRILIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările dedicate Zilei Internaționale a Romilor – 2019

HCL 47_25 APRILIE 2019_privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
HCL 48_25 APRILIE_2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.doc
HCL 49_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018.doc
HCL 50_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement
HCL 51_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local
HCL 52_25 APRILIE 2019_ pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani
HCL 53_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru Proiectul
HCL 54_25 APRILIE 2019_ prelungire contract ANL
HCL 55_25 APRILIE 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere
HCL 56_25 APRILIE 2019 privind modificarea listei de priorități ANL
HCL 57_25 APRILIE 2019 privind repartizarea unei locuințe ANL
HCL 58_25 APRILIE 2019 privind aprobarea înființării Centrului Naţional de Informare si Promovare Turistică

 

MAI

HOTĂRÂREA nr. 59/ 2019 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului

HOTĂRÂREA nr. 60/ 2019 privind aprobarea proiectului ”Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală la Primăria Municipiului Lupeni”

HOTĂRÂREA nr. 61/ 2019 privind aprobarea alocării sumei de 2.500 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie

HOTĂRÂREA nr. 62/ 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL

HOTĂRÂREA nr. 63/ 2019 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii

HOTĂRÂREA nr. 64/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2019

HOTĂRÂREA nr. 65/ 2019 privind aprobarea alocării sumei de 1.500 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”

HOTĂRÂREA nr. 66/ 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției “Modernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni”

 

IUNIE

HOTĂRÂREA nr. 67/ 2019 privind alocarea sumei de 4.000 lei participarea Clubului Sportiv Shinto din cadrul Clubului Elevilor Lupeni

HOTĂRÂREA nr. 68/ 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 14/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”

HOTĂRÂREA nr. 69/ 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 15/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”

 

IULIE

GHIDUL SOLICITANŢILOR PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

HOTĂRÂREA nr. 70/ 2019 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi nonprofit de interes general în anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 71/ 2019 privind aprobarea procedurilor și a condițiilor de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii

HOTĂRÂREA nr. 72/ 2019 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori economici actualizați ai proiectului “Modernizare strada Tudor Vladimirescu (buevard)”

HOTĂRÂREA nr. 73/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL

HOTĂRÂREA nr. 74/ 2019 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică

HOTĂRÂREA nr. 75/ 2019 pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investiții ”Schi în România, Stațiunea Straja, Municipiul Lupeni – Dezvoltarea Stațiunii Turistice Straja

HCL 76_11 IULIE 2019 pentru rectificarea bugetului local

HCL 77_23 IULIE pentru rectificarea bugetului local

HCL78-2019 – reziliere locuința ANL

HCL79-2019 – modificare listă de priorități ANL

HCL80-2019 – repartizare locuințe ANL

HCL81-2019 – Alegere președinte de ședință august-sept2019

HCL82-2019 – teren Bazin de înot

HCL83-2019-  Componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL84-2019 – Reabilitare Centru Comunitar Integrat în cadrul Proiectului BAHTALO!

HCL85-2019 – Schimbare destinație imobil (unitate de învățământ)

HCL-86-2019 – Rectificare buget local

Anexa nr.1 – HCL86- 2019

Anexa nr. 2 – HCL86 – 2019 – lista.investitii_buget_02_2019_2

Anexa nr. 3 – HCL 86 – 2019

Anexa nr. 4- HCL 862019 – lista investitii publice

Anunț Proiect de Hotărâre nr.89-2019

89. Amenajament pastoral

89.1 Anexa 1 amenajament pastoral

89.2. Anexa – Amenajament pastoral

 

AUGUST

HCL-87-21aug2019 Campionatul Național Enduro MTB 2019 Straja

HCL-88-2019 Atribuire teren

HCL-89-2019 Atribuire teren 

HCL-90-2019 Cupa Straja-Lupeni la automobilism 

HCL-91-2019 Reziliere contract ANL

 

SEPTEMBRIE

HCL-92-2019 Rectificare buget local

Anexa3-HCL92-2019

HCL-93-2019 Predare teren baza sportiva Grup

HCL-94-2019 Documentație reabilitare spital

 

SEPTEMBRIE

HCL-95-2019 Alegere președinte ședință de îndată

HCL-96-2019 Documentație modernizare drumuri

HCL-97-2019- Asociere cu CJ-HD pt modernizare drumuri și parcări

HCL-97-2019-Anexa

HCL-98-2019 Rectificare buget local

HCL-98-2019 Anexa 1

HCL-98-2019 Anexa 2

HCL-99-2019 Aprobare documentație pt modernizare drumuri și parcări

HCL-99-2019 Anexa 1

HCL-100-2019 Transfer drept de administrare teren la Consiliul Județean

HCL-100-2019 Anexa 1

 

SEPTEMBRIE

HCL 101-2019 Prelungire contracte ANL – bl. 56

HCL 102-2019 Reziliere contract ANL

HCL 103-2019 Modificare listă de priorități ANL

HCL 104-2019 Repartizare locuințe ANL

HCL 105-2019 Organigrama Primăriei Mun. Lupeni

HCL 105-2019 Anexa nr. 1 Organigrama PML

HCL 106-2019 Organigrama şi stat funcții Spital Mun. Lupeni

HCL 106-2019 Anexa nr.1 Organigramă Spital

HCL 106-2019 Anexa nr.2 Centralizator posturi

HCL 107-2019 Alegere președinte de ședință pt. oct-nov.2019

 

OCTOMBRIE

HCL-108-2019 Alegere președinte ședință de îndată

HCL-109-2019 Preluare microbuz cu titlu gratuit

HCL-110-2019 Modificare HCL-94-2019 documentatie reabilitare spital

HCL-111-2019 Completare HCL-93-2019-construire bază sportivă

 

OCTOMBRIE

HCL 112-2019 Alegerea preşedintelui pt ședința extraordinară

HCL 113-2019 Rectificare Buget local 2019

HCL 113-2019 Anexa nr.1

HCL 113-2019 Anexa nr.2

HCL 113-2019 Anexa nr.3

 

OCTOMBRIE

HCL 114_2019 Aprobare Amenajament pastoral pajiști

HCL 114_2019 Anexa nr.1

HCL 114_2019 Anexa nr. 2

HCL 115_2019 Aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului III

HCL 115_2019 Anexa nr.1

HCL 115_2019 Anexa nr.2

HCL 115_2019 Anexa nr.3

HCL 115_2019 Anexa nr.4

HCL 116_2019 Modificare HCL nr. 105_2019 privind modificarea organigramei

HCL 117_2019 Aprobare schimb de locuințe ANL

HCL 118_2019 Revocarea art.1 al HCL nr. 104_2019

HCL 119_2019 Prelungire contracte ANL – bl. 56

HCL 120_2019 Prelungire contracte ANL – bl.62

HCL 121_2019 Modificarea și completarea HCL nr. 5_2019

HCL 122_2019 Aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 123_2019 Aprobare burse scolare 2019 Lic. Teoretic si Șc. Gimn. Nr. 3

 

NOIEMBRIE

HCL 124_2019 Rectificare buget local

HCL 124_2019 Anexa nr.1

HCL 124_2019 Anexa nr.2

HCL125_2019 Alegere presedinte sedinta de îndată

HCL 126_2019 Rectificare buget local

HCL 126_2019 Anexa nr.2

HCL 127_2019 Înscriere UAT Lupeni în Plan amenajare teritoriu național – zone cu resurse turistice

HCL nr. 128_2019 Acordare indemnizație de hrană și periculozitate Salvamont Lupeni

HCL nr. 129_2019 Aprobare burse şcolare Liceul Tehnologic Lupeni

HCL nr. 130_2019 Modificare și completare HCL nr. 123 _2019 Burse şcolare Liceul Teoretic și Șc. Gimn Nr. 3

HCL nr. 131_2019 Aprobare încetare două contracte de închiriere locuințe ANL

HCL nr. 132_2019 Revocare art.1 al HCL nr. 122_2019 Repartizare locuințe ANL

HCL nr. 133_2019 Alegerea președinte de ședință pentru lunile dec.2019 – ian.2020

PV_ședință 12.11.2019

PV ședință 19.11.2019

 

DECEMBRIE

HCL 138.3. Anexa 3 metodologie taxa specială salubrizare

HCL 138.4. Anexa 4 procedură taxă hotelieră

HCL 138. stabilire impozite și taxe locale – 2020

HCL 138.1 Anexa 1 – valori impozabile 2020

HCL 138.2. Anexa 2 procedura de acordare a scutirilor

HCL 136. Amenajament silvic -asociere

HCL 137. REGULAMENTUL PRIVIND CONDUITA SCHIORILOR SI A SNOWBOARDERILOR PE DOMENIULUI SCHIABIL

HCL 137.1 REGULAMENTUL PRIVIND CONDUITA SCHIORILOR SI A SNOWBOARDERILOR PE DOMENIULUI SCHIABIL

HCL 134. privind constatarea încetării calităţii de consilier local a domnului Jr. Ioan Cristian Roșu

HCL 135. rectificare buget local pe anul 2019

135.1 Anexa 1 la hotărâre

135.2 Anexa 2 la hotărare

135.3 Anexa 3 la hotărâre

Close Search Window