System Administrator

Prof. Lucian Marius Resmeriță – Primar al Municipiului Lupeni,

Având în vedere Referatul nr. 16.667/ 21 decembrie 2017 prezentat de Secretarul Municipiului Lupeni;

În temeiul articolului 39 alin. (1) precum şi ale art. 68 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

D I S P U N

 

                Art. 1 – Se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru miercuri 27 decembrie 2017, ora 1400 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

 

 

 

O R D I N E   D E   Z I:

1 – Proiect de hotărâre nr. 49/ 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2018.

Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceorimar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 165/ 2017 pentru însuşirea raportului informării şi consultării publicului precum și aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) “EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL” nr. 1/ 2017.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 196/ 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 197/ 2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 18/ 2017 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 198/ 2017 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL situată administrativ în blocul 62 – ANL Bulevardul Păcii, Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 199/ 2017 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 51/ 1/ 05.01.2016 încheiat între Municipiul Lupeni și domnul Gunaru Mircea-Cristian pentru locuinţa situată administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii bl. 56 – ANL, sc. 2, etaj 1, ap. 4, judeţul Hunedoara, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Diverse.

Art. 2 – Dispoziția poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea verificării legalităţii şi Secretarului Municipiului Lupeni în vederea convocării Consiliului local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară.

 

Lupeni, 21 decembrie 2017

 

PRIMAR
Prof. LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

 

V I Z A T
SECRETAR
Jr. MARIUS CLAUDIU  BĂLOI  

Close Search Window