Mirela Tudosie

ANUNȚ

 

CHESTIONAR ADRESAT CETĂȚENILOR ȘI COMPANIILOR DIN MUNICIPIUL LUPENI

PRIVIND IDENTIFICAREA PERCEPȚIEI ASUPRA NEVOILOR ȘI POSIBILITĂȚILOR DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI LUPENI ÎN PERIOADA 2023-2027


Municipiul Lupeni implementează în prezent “Administraţie publică locală eficientă pentru cetăţeni”, cod MySMIS 154637, cod SIPOCA 1224, finanţat din POCA 2014 - 2020, Apel /972/2/1/ (CP16/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul adm inistrației publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în cadrul căruia se va elaborează în prezent Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Lupeni pentru perioada 2023-2027 și Planul Strategic Instituțional al Municipiului Lupeni pentru perioada 2023-2024.

 

Cu acest prilej ne adresăm cetățenilor și companiilor din Municipiul Lupeni,  pentru a ne sprijini în completarea chestionarului, astfel încât să poată fi adunate informații relevante care să conducă la elaborarea unor documente strategice care să fie corespunzător fundamentate, și care să reflecte realitatea din teren, ceea ce va contribui la o dezvoltare mai sustenabilă a Municipiului Lupeni și la orientarea politicilor publice locale în contextul perioadei de programare 2021-2027.

 

Chestionarul  poate fi completat pe link-ul:  https://www.surveymonkey.com/r/3K9NDL8

Chestionarul este activ până la data de 28 aprilie 2023.

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului“Administraţie publică locală eficientă pentru cetăţeni”, cod MySMIS 154637, cod SIPOCA 1224 este creșterea calității procesului decizional la nivelul Primăriei Municipiului Lupeni, prin implementarea atât a unor instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanță a politicilor publice adoptate, cât și a unei platforme informatice de gestiune integrată și standardizată a serviciilor de asistență socială și a serviciilor poliției locale.


Scopul acestui proiect este de a sprijini Primăria Municipiului Lupeni pentru implementarea unitară a mecanismelor și instrumentelor de planificare strategică, care să susțină fundamentarea deciziilor privind politicile publice adoptate, prioritizarea investițiilor realizate în diverse sectoare cât și dezvoltarea instituțională.


Valoarea totală a proiectului este de 3.752.788,92 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 3.752.788,92 lei, din care: 3.189.870,58 lei – finanțare nerambursabilă din Fondul Social European; 487.862,55 lei – finanțare nerambursabilă din Bugetul național.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020.



Informaţii suplimentare:


Florin Rădulescu- manager proiect

achiziț[email protected] sau

Andreea-Alexandra Badea - expert din partea Consultantului Synesis Partners


[email protected]

 

Close Search Window