A.A.

ANUNȚ

Municipiul Lupeni, C.I.F. 4375046, cu sediul în Lupeni, strada Revoluției nr. 2, județul Hunedoara, tel. 0254560504, fax 0254560515 anunță publicarea în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), secțiunea ”Publicitate anunțuri” a anunțului ADV1374494, în vederea achiziționării, prin achiziție directă, a Serviciilor de acordare credit bancar.

Data limită de depunere a ofertelor*: 25.07.2023, ora 1500, în conformitate cu Documentația de atribuire atașată anunțului.

*Data limită de depunere a ofertelor se prelungește până la 31.07.2023, ora 15.

Valoarea estimată a achiziției: 18.224.959,15 lei (TVA-ul nu este aplicabil)

Descrierea contractului: Servicii de acordare credit bancar pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru cele 11 proiecte aflate în derulare

Condiții referitoare la contract: În situația în care clauzele inserate de ofertant în contractul de servicii sunt dezavantajoase autorității contractante și ofertantul nu agreează în cadrul negocierilor modificarea acestora, oferta respectivă va fi considerată neconformă și va fi respinsă. Contractul va fi semnat doar în urma primirii avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale

Condiții de participare: Ofertantul trebuie să dețină Autorizație de funcționare de la BNR, în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (copie conformă cu originalul). Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței cu specificațiile din Documentația de atribuire. Persoanele juridice străine care nu operează servicii de acordare de credit în mod direct pe piața românească au obligația să indice în cadrul ofertei tehnice banca corespondentă prin intermediul căreia se vor derula operațiunile specifice contractului și să menționeze în formularul de oferta toate costurile asociate, daca acestea există. Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul procedurii de achiziție publică. Ofertantul trebuie să prezinte: a) formularul de ofertă conform Formular 3 și Anexa 1 la Formularul 3, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare; b) un exemplar din contractul de credit și contractul de ipotecă mobiliară propus. Un exemplar al condițiilor generale de afaceri, după caz. Autoritatea contractantă poate solicita operatorilor economici, pe parcursul procedurii, să depună orice document de natură contractuală pe care autoritatea îl apreciază relevant pentru derularea viitorului contract. Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în așa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a prețului final. c) ofertantul va prezenta un grafic estimativ de rambursare Notă: La data depunerii ofertei se va depune propunerea financiară preliminară (Formular 3 și Anexa 1 la Formular Modul de prezentare a ofertei: conform secțiunii ”Modul de prezentare a ofertei” din cadrul documentației de atribuire

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toată durata împrumutului bancar, egală cu valoarea ROBOR 3M comunicată de BNR in data de 03.07.2023, respectiv 6,54% Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante. Ipotezele sunt prezentate detaliat în prezenta documentație.

Informații suplimentare: Perioada cuprinsă între data publicării anunțului și data primirii ofertelor este de 10 zile calendaristice. Data limită de solicitare de clarificări din partea ofertanților este cel târziu 19.07.2023. Deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de evaluare și a reprezentanților ofertanților, va avea loc în data de 26.07.2023, ora 10:00. Se vor examina ofertele și formula solicitări de clarificări (după caz), stabilindu-se ofertele admisibile și respingându-se ofertele neconforme. La finalul acestei etape se va întocmi un proces verbal unde se vor consemna toate aspectele cu privire la derularea Etapei I, proces verbal care va fi înaintat spre semnare de către toți reprezentanții ofertanților prezenți. Procedura privind derularea și întocmirea documentelor aferente Etapei I sunt detaliate în cadrul Documentației de atribuire. Informațiile suplimentare și comunicarea se va realiza doar în scris la adresa [email protected]. Operatorii economici interesați de participarea la prezenta procedură vor trimite o informare în acest sens pe adresa de e-mail [email protected], astfel încât, în cazul în care există solicitări de clarificări din partea altor operatori economici, autoritatea contractantă să îi poată informa asupra modificărilor survenite prin răspunsuri.

PRIMAR,

Lucian Marius RESMERIȚĂ

 

 
Close Search Window